รายงานประกันคุณภาพ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีผลการประเมินประจำปี ดังนี้

 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำสรุปรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งมีผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ดังนี้

 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำสรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักฯ ซึ่งมีผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ดังนี้

 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำสรุปรายงานการประเมินการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โดยคณะกรรมการประจำสำนักฯ และบุคลากรสำนักฯ ซึ่งมีผลการประเมินประจำปีการศึกษา ดังนี้