Tag Archives: 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บสารสนเทศนิสิต โดยนิสิตจะต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมก. เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E49/2560 กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พ.ค. 2560

กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 8.30-17.30 น. เพื่อบำรุงรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมก. ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 แบบไม่มีค่าใช้จ่าย