Tag Archives: application

แอพลิเคชั่น KU for Smart Agriculture 4.0

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนวัตกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อนำประเทศไทยและเกษตรกรไปสู่ Smart Agriculture 4.0

Mobile App. … NisitKU และ InsideKU อัพเดทใหม่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาบริการแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสำหรับอำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

KU App Store ช่องทางดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บ KU App Store เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแหล่งเข้าถึงแอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

New App … เกษตรแฟร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงานเกษตรแห่งชาติ หรือเกษตรแฟร์ได้อย่างทั่วถึงผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

New App !! … NisitKU ระบบสารสนเทศนิสิต

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน “NisitKU” หรือระบบสารสนเทศนิสิตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดเวลาการลงทะเบียน