Tag Archives: download

เปิดตัว !! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่ กับ Adobe CC

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่อีก 1 ชุดโปรแกรม คือ Adobe Creative Cloud (Adobe CC) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมออกแบบและจัดการเอกสารที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS

การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการต่ออายุ License โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky แล้ว เพียงผู้ใช้งานเปิดใช้งานเครื่องและเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ระบบจะทำการต่ออายุ License โปรแกรม Kaspersky ให้โดยอัตโนมัติ

KU App Store ช่องทางดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บ KU App Store เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแหล่งเข้าถึงแอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ MS Office 2007

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office 2007 สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่เว็บ http://download.ku.ac.th/