การติดตั้งโปรแกรม Secure Shell Client บน Windows 98 (PuTTY)

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึง การติดตั้งโปรแกรม PuTTY เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์
1. ดาวน์โหลด โปรแกรม PuTTY ได้จาก
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ หรือ
ftp://ftp.ku.ac.th/pub/data2/Utility/putty/putty.exe
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วทำการติดตั้งโปรแกรมดังนี้

1.1 เปิดหน้าต่าง Windows Explorer ใช้เมาส์ดับเบิลคลิกที่แฟ้ม putty.exe ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

1.2 รูปที่ 2 หน้าต่าง PuTTY Configuration รายการ Category เลือก Session โดยใส่ค่าต่าง ๆ ดังนี้


รูปที่ 2

1.3 รูปที่ 3 ได้ login prompt ของเซิร์ฟเวอร์ ใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับ ถ้าใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับถูกต้อง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 4


รูปที่ 3


รูปที่ 4

2. การ Set ภาษาไทย ในโปรแกรม PuTTY

2.1 คลิกที่ไตเทิลบาร์ เลือก Change Settings ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

2.2 รูปที่ 6 หน้าต่าง PuTTY Configuration รายการ Category เลือก Appearance กดปุ่ม Change


รูปที่ 6

2.3 รูปที่ 7 เลือก Font เพื่อเลือกตัวอักษรภาษาไทยและขนาดตัวอักษร


รูปที่ 7

4. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม PuTTY ครั้งถัดไป

4.1 ดับเบิลคลิกไอคอน PuTTY บน Windows Desktop ดังรูปที่ 8 จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 9


รูปที่ 8

4.2 รูปที่ 9 หน้าต่าง PuTTY Configuration รายการ Category เลือก Session ที่ต้องการ


รูปที่ 9


รูปที่ 10

4.3 รูปที่ 11 ได้ login prompt ของเซิร์ฟเวอร์ ใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับ ถ้าใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับถูกต้อง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 12


รูปที่ 11


รูปที่ 12

4.4 การ Logout ออกจากระบบ หรือ กด Ctrl+D ที่ Command line

จัดทำโดย : ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขครั้งล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2544