การติดตั้งโปรแกรม Secure Shell Client บน Windows 98 (SecureCRT 3.3)

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึง การติดตั้งโปรแกรม SecureCRT 3.3 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์
1. ดาวน์โหลด โปรแกรม SecureCRT 3.3 ได้จาก
httpd://www.randyke.com/download/securecrt/index.html หรือ
ftp://ftp.ku.ac.th/pub/data2/Utility/securecrt/scrt33.exe
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วทำการติดตั้งโปรแกรมดังนี้

1.1 เปิดหน้าต่าง Windows Explorer ใช้เมาส์ดับเบิลคลิกที่แฟ้ม scrt33.exe ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

1.2 กดปุ่ม I Agree เพื่อรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

1.3 กดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

1.4 รูปที่ 4 จะแสดงตำแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรม แล้วกดปุ่ม Next


รูปที่ 4

1.5 หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมให้กดปุ่ม Next ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

1.6 รูปที่ 6 จะแสดงหน้าต่างตัวเลือกการติดตั้งไอคอนของโปรแกรม Secure CRT


รูปที่ 6

1.7 รูปที่ 7 จะแสดงหน้าต่างการเลือกโปรโตคอลของโปรแกรม Secure CRT กดปุ่ม Next


รูปที่ 7

1.8 รูปที่ 8 กดปุ่ม Finish เพื่อเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม


รูปที่ 8

1.9 รูปที่ 9 กดปุ่ม Ok เพื่ออ่านวิธีการใช้โปรแกรม


รูปที่ 9

2. การเรียกใช้โปรแกรม SecureCRT 3.3 มีขั้นตอน ดังนี้

2.1 ดับเบิลคลิกไอคอน SecureCRT 3.3 บน Windows Desktop ดังรูปที่ 10 หรือ
ที่เมนู Start > Program > SecureCRT 3.3 แล้วเลือก SecureCRT 3.3


รูปที่ 10

2.2 กรณีการเรียกใช้โปรแกรมครั้งแรก จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 11 เพื่อกำหนดโฟลเดอร์ของการเก็บข้อมูลการใช้โปรแกรม กดปุ่ม Ok


รูปที่ 11

2.3 กดปุ่ม I Agree เพื่อรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ดังรูปที่ 12


รูปที่ 12

2.4 รูปที่ 13 หน้าต่าง Quick Connect


รูปที่ 13

2.5 รูปที่ 14 กดปุ่ม Accept & Save ยอมรับและบันทึกค่าโฮสคีย์ดาต้าเบส (หน้าต่างนี้จะปรากฎในการเรียกใช้โปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น)


รูปที่ 14

2.6 รูปที่ 15 ใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับ กดปุ่ม Ok ถ้าใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับถูกต้อง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 16


รูปที่ 15


รูปที่ 16

3. การ Set ภาษาไทย ในโปรแกรม SecureCRT 3.3

3.1 เลือกเมนู Options > Auto Save Options > Session Options ดังรูปที่ 17


รูปที่ 17

3.2 เลือก Category รายการ Appearance กดปุ่ม Font เพื่อเลือกตัวอักษรภาษาไทยและขนาดตัวอักษร ดังรูปที่ 18 และรูปที่ 19


รูปที่ 18


รูปที่ 19
4. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม SecureCRT ครั้งถัดไป
4.1 ดับเบิลคลิกไอคอน SecureCRT 3.3 บน Windows Desktop จะปรากฎหน้าต่างดังรูปที่ 20 เลือกรายการ Sessions ชื่อโฮสต์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Connect


รูปที่ 20

4.2 รูปที่ 21 จะปรากฎหน้าต่าง Enter Password ป้อนรหัสลับ แล้วกดปุ่ม Ok


รูปที่ 21

4.3 การ Logout ออกจากระบบ ที่เมนู File เลือก Disconnect หรือ กด Ctrl+D ที่ Command line ดังรูปที่ 22


รูปที่ 22


จัดทำโดย : ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขครั้งล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2544