การติดตั้งโปรแกรม Secure Shell Client บน Windows 98 (SSHWin-2.4.0)

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึง การติดตั้งโปรแกรม SSHWin-2.4.0 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์
1. ดาวน์โหลด โปรแกรม SSHWin-2.4.0 ได้จาก
http://www.ssh.com/products/ssh/download.html หรือ
ftp://ftp.ku.ac.th/pub/data2/Utility/secureshell/SSHWin-2.4.0.exe
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วทำการติดตั้งโปรแกรมดังนี้

1.1 เปิดหน้าต่าง Windows Explorer ใช้เมาส์ดับเบิลคลิก์ที่แฟ้ม SSHWin-2.4.0.exe ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

1.2 กดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

1.3 กดปุ่ม Yes เพื่อรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

1.4 รูปที่ 4 โปรแกรมจะแสดงตำแหน่งที่จะติดตั้งในโฟลเดอร์ Drive c: หากไม่ต้องการเปลี่ยนทางเลือกการติดตั้ง กดปุ่ม Next


รูปที่ 4

1.5 รูปที่ 5 แสดงการสร้างโปรแกรมโฟลเดอร์ SSH Secure Shell กดปุ่ม Next


รูปที่ 5

1.6 รูปที่ 6 แสดงหน้าต่างตัวเลือกการติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell หากไม่ต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการติดตั้ง กดปุ่ม Next


รูปที่ 6

1.7 รูปที่ 7 กดปุ่ม Finish เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม


รูปที่ 7

2. การเรียกใช้โปรแกรม SSHWin-2.4.0 มีขั้นตอน ดังนี้

2.1 ดับเบิลคลิกไอคอน SSHWin-2.4.0 บน Windows Desktop ดังรูปที่ 8 หรือ
ที่เมนู Start > Program > SSH Secure Shell แล้วเลือก Secure Shell Client


รูปที่ 8

2.2 คลิกที่เมนู File เลือก Connect จะปรากฎหน้าต่างดังรูปที่ 9


รูปที่ 9

2.3 รูปที่ 10 หน้าต่าง Connect to Remote Host

รูปที่ 10

2.4 กดปุ่ม Yes ยอมรับและบันทึกค่าโฮสคีย์ดาต้าเบส (หน้าต่างนี้จะปรากฎในการเรียกใช้โปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น) ดังรูปที่ 11


รูปที่ 11

2.5 รูปที่ 12 หน้าต่าง Enter Password ใส่รหัสลับของผู้ใช้ กดปุ่ม Ok ถ้าใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับถูกต้อง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 13


รูปที่ 12


รูปที่ 13

3. การ Set ภาษาไทย ในโปรแกรม SSHWin-2.4.0

3.1 คลิกที่เมนู Edit เลือก Settings ดังรูปที่ 14


รูปที่ 14

3.2 รูปที่ 15 แสดงหน้าต่าง Settings รายการ Appearance เลือก Font ภาษาไทยและขนาดตัวอักษร กดปุ่ม Ok


รูปที่ 15

4. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม SSHWin-2.4.0 ครั้งถัดไป

4.1 ดับเบิลคลิกไอคอน SSHWin-2.4.0 บน Windows Desktop จะปรากฎหน้าต่างดังรูปที่ 16


รูปที่ 16

4.2 รูปที่ 17 หน้าต่าง Quick Connect


รูปที่ 17


รูปที่ 18

4.2 รูปที่ 18 ใส่รหัสลับ กดปุ่ม Ok ถ้าใส่รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสลับถูกต้อง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 19


รูปที่ 19

4.3 การ Logout ออกจากระบบ ที่เมนู File เลือก Disconnect หรือ กด Ctrl+D ที่ Command line ดังรูปที่ 20


รูปที่ 20


จัดทำโดย : ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขครั้งล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2544