ติดต่อเรา

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร  : 02-562-0951-6 ต่อ 2541-3 [Helpdesk]
โทรสาร : 02-562-0950
อีเมล  : san@ku.ac.th