สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันและเวลาทำการ

  • สำนักงาน

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค – Helpdesk

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 20.30 น. (ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • Kasetsart IT Square – KITS

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 20.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง / ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง / ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)