โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานเลขานุการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ดังนี้

  1. งานการเงินและบัญชี: มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ วางแผนด้านการเงิน ตรวจสอบควบคุมการรับ จ่ายเงิน ติดตามการบันทึกบัญชี จัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ ทางการเงิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานพัสดุ: มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้คำปรึกษาการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ควบคุมบำรุงรักษาพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ วิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมสินค้าคงคลัง จำหน่ายพัสดุ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานทรัพยากรบุคคล: มีหน้าที่ประสานงานการวางแผนอัตรากำลัง สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง จัดใบมอบหมายและใบบอกลักษณะงาน จัดทำสมรรถนะ วางแผนอบรมพัฒนาบุคลากร ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี จัดทำสรุปค่าจ้างค่าตอบแทนรายเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินหักสหกรณ์ออมทรัพย์ สำรวจความคาดหวังของบุคลากรเพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จัดกิจกรรมสัมมาทิฐิ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานแผนและประกันคุณภาพ: มีหน้าที่ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดแผน ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ จัดทำคำของบประมาณ ปรับแผน ติดตามโครงการประจำปี สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบแผนดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงในองค์กร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานสื่อสารองค์กร: มีหน้าที่รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กรเชิงรุก เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมาย ประเมินผลกิจกรรมและนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ และค่านิยมที่ดีตามที่องค์กรกำหนดไว้ ดูแลรับผิดชอบงานประชุม งานเลขานุการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. งานธุรการ: มีหน้าที่บริหารงานเอกสาร รับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่าง ทำสำเนา ค้นหา แจ้งเวียนหนังสือ ติดตามเอกสาร งานโอเปอเรเตอร์ ควบคุมดูแลงานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย