1536046398709

8 ก.ย. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1536046398709

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย tableau”

ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย tableau” วิทยากรโดยรศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

1536046398709

โครงการสัมมาทิฐิประจำเดือนเมษายน 2561

ขอเชิญบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการสัมมาทิฐิประจำเดือนเมษายน 2561 หัวข้อ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัว OCS” ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

1536046398709

ขอขอบคุณและต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วยรศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครบวาระการบริหารงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 จึงได้มีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งรศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

1536046398709

โครงการพัฒนาบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2561

งานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมีนาคม 2561 หัวข้อ “ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และคณะผู้บริหารแจ้งนโยบายการบริหารงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์” ในวันที่ 20 มีนาคม 2561