ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการ แสดงสถิติเป็นรายปีงบประมาณ ดังนี้

  • ปี 2560 คลิ๊ก
  • ปี 2559 คลิ๊ก

สำนักงานเลขานุการ รับผิดชอบโครงการประจำปีสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 โครงการ (https://project.ocs.ku.ac.th/) ดังนี้

  • ADM.60.03.01   โครงการบริหารจัดการห้องฝึกอบรม (ด้านการตลาด)  – ชิดชนก สายชุ่มอินทร์
  • ADM.60.03.03   โครงการบริหารต้นทุนสำนักบริการคอมพิวเตอร์  – ชิดชนก สายชุ่มอินทร์
  • ADM.60.03.04   โครงการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์  –  ชิดชนก สายชุ่มอินทร์
  • ADM.60.04.01   โครงการบริหารขีดความสามารถการพัฒนาบุคลากร  –  สุรินทร์ บัวทอง
  • ADM.60.04.02   โครงการสรรหาบุคลากรทางด้านเทคนิค  –  สุรินทร์ บัวทอง
  • ADM.60.04.03   โครงการรักษาและสร้างความผูกพันของบุคลากร  –  สุรินทร์ บัวทอง
  • ADM.60.05.06   โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  –  มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง