กระบวนการปฏิบัติงาน (workflow)

สำนักงานเลขานุการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน (workflow) แบ่งตามงานและกิจกรรมย่อยในงาน ดังนี้

workflow

  • กระบวนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
  • กระบวนการปฏิบัติงานบริหารพัสดุฯ 
  • กระบวนการปฏิบัติงานบริหารบุคคล 
  • กระบวนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  • กระบวนการปฏิบัติงานบริหารแผนและประกันคุณภาพ 
  • กระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
  • กระบวนการปฏิบัติงานประสานงาน 
  • กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณ