ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานเลขานุการ ให้บริการแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ สำหรับงานสำนักงานและสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ แยกตามงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 • งานการเงินและบัญชี download
 1. ใบสำคัญรับเงิน 
 2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 3. แบบสำคัญการยืมเงิน (แบบ 8500) 
 4. แบบบจ.2 
 5. ใบสำคัญรับเงินค่ายานพาหนะ (แท็กซี่) 
 6. ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 7. ใบมอบฉันทะ 
 8. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 • งานพัสดุ download
 1. ใบขอเบิกพัสดุ 
 2. แบบฟอร์มตรวจครุภัณฑ์ประจำปี 
 3. แบบฟอร์มแจ้งครุภัณฑ์ชำรุด/เสียหาย 
 4. ใบนำแจ้งขอนำครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่ 
 5. แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ 
 6. แบบฟอร์มขอนำส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 7. แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ที่รับผิดชอบประจำตัวบุคลากร 
 • งานทรัพยากรบุคคล download

แบบฟอร์มใบลา

 1. ใบลาคลอด  
 2. ใบลาพักผ่อน 
 3. ใบลาอุปสมบท  
 4. ใบลาไปต่างประเทศ → 
 5. ใบลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร  
 6. ใบลาประกอบพิธีฮัจย์  
 7. ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 8. ใบขอยกเลิกวันลา 
 9. แบบรายงานการเข้าระดมพล  
 10. ใบลาออกจากราชการ 
 11. แบบฟอร์มตรวจสอบการลาออกจากราชการ 

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

 1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ข้าราชการ 
 2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง พนง.มหาวิทยาลัย 
 3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง พนง.เงินรายได้ 
 4. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ลูกจ้างชั่วคราว 
 5. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ลูกจ้างโครงการ 
 6. คำรับรอง 
 7. แบบฟอร์มรับรองการมาปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มใบสมัคร

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก พนง.มหาวิทยาลัย 
 2. ใบสมัครสอบคัดเลือก พนง.เงินรายได้ 
 3. ใบสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้าง 
 4. ใบสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างโครงการ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร ประเภทผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า (ปผ.พมก.๐๑)  
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า (ปผ.พมก.๐๒)  
 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.๐๑) 
 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าสนง.เลขาฯ (ปผ.มก.๐๒) 
 5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (ปผ.มก.๐๓) 
 6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการ (ปผ.มก.๐๓ ข้าราชการ) 
 7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
 8. แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงาน พนง.มหาวิทยาลัย 
 9. แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงาน พนง.เงินรายได้ 
 10. แบบฟอร์ม JA – Job Assignment  
 11. แบบฟอร์ม JD – Job Descriptions  
 12. ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators: PIs) ของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 13. แผนดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒  
 14. พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 15. แบบฟอร์มขอสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 16. แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้างพนง.เงินรายได้ 
 17. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานพนง.เงินรายได้ (รอบ ๓ เดือน) 
 18. หลักเกณฑ์การพิจารณาระยะเวลาในการจ้างของพนง.เงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑  
 19. หลักเกณฑ์การลาป่วย–ลากิจที่ไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างประจำปีและ/หรือไม่ได้รับค่าจ้างในรอบปี  
 20. แบบฟอร์มการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  
 21. แนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  
 22. แผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล 
 23.  หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มอำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
 24.  หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 25. หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มอำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
 26.  แบบประเมินค่างานชำนาญการ 
 27.  แบบประเมินค่างานชำนาญการพิเศษ 
 28. แบบขอส่งผลงานชำนาญพิเศษ 
 29. รายงานการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัย  
 30. ขั้นตอนการประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ   

แบบฟอร์มสวัสดิการต่าง ๆ

 1. ใบรับรองแพทย์ 
 2. แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ฝีกอบรม ดูงาน 
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ (แบบ 7131) 
 4. ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล พนง.มหาวิทยาลัย 
 5. ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ข้าราชการ (แบบ 7223) 
 6. ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร พนง.มหาวิทยาลัย (แบบ 7200) 
 7. ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมก. 
 8. แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย 
 9. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.
 10. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย → 

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

 1. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ/พนง./ลูกจ้างประจำ 
 2. แบบฟอร์มขอต่ออายุบัตรประจำตัว พนง./ลูกจ้างชั่วคราวมก. 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 1. แบบบันทึกประวัติส่วนตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหาร 
 2. แบบหนังสือสัญญาจ้าง พนง.เงินรายได้ 
 3. แบบฟอร์มแจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ลืมบัตร/ลืมสแกนลายนิ้วมือ) 
 4. แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
 5. แบบกรอกประวัติและเสนอผลงานบุคลากรดีเด่น 
 6. แบบประเมินผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 7. แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน 
 8. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 9. แบบขออนุมัติเข้าสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมวิชาการ 
 10. แบบฟอร์มขอพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
 11. แบบฟอร์มขอพระราชทานน้ำอาบศพและพระราชทานเพลิงศพ
 12. แบบฟอร์มขอยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติงาน   
 13. ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ (กรณีไม่เบิกค่าใช้จ่าย)    
 14. ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ (กรณีเบิกค่าใช้จ่าย)   
 • งานแผนและประกันคุณภาพ download
 1. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการประจำปีของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • งานสื่อสารองค์กรdownload
 1. แบบฟอร์มส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 2. แบบฟอร์มขอใช้บริการเสียงตามสายสบค. 
 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 4. คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 • งานธุรการdownload
 1. แบบฟอร์มหนังสือราชการ ภายนอก 
 2. แบบฟอร์มหนังสือราชการ ภายใน 
 3. แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง 
 4. แบบฟอร์มหนังสือประกาศ 
 5. แบบฟอร์มแจ้งปัญหาสาธารณูปโภคสำนักฯ 
 6. แบบฟอร์มแจ้งปัญหาอาคารและรถยนต์