ระเบียบและข้อบังคับ

สำนักงานเลขานุการ มีภารกิจหลักในงานบริหารและธุรการ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงจัดทำและรวบรวมระเบียบและข้อบังคับสำหรับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • ข้อบังคับมก.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2559) ±
  • ข้อบังคับมก.ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิ และสวัสดิการของพนง.มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558) ±
  • ข้อบังคับมก.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนง.มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2558) ±
  • ข้อบังคับมก.ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนง.มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558) ±
  • ข้อบังคับมก.ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2553) ±
  • ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (ฉบับ พ.ศ. 2557) ±
  • หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนง.เงินรายได้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ปีพ.ศ. 2559) ±
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ปีพ.ศ. 2558) ±

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ มก. และสำนักงานเลขานุการ สบค.