บริการ AI Server

บริการ AI Server ก้าวสู่ Digital University สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการ AI Servers รองรับงานด้าน HPC, Deep Learning , ML (Machine Learning) เพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว, ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยระบบมีความสามารถดังนี้

 1. HPC Server
  • 2 GPU NVIDIA Docker
  • Network 2 X 100Gbps
  • CPU 32 Cores
  • Memory 256GB
  • NVME 3.2TB
 2.  Deep Learning Sever
  • 2 GPU NVIDIA Docker
  • Network 2 X 100Gbps
  • CPU 32 Cores
  • Memory 256GB
  • NVME 3.2TB
 3.  Machine Learning Sever
  • 4 GPU NVIDIA Docker
  • Network 2 X 100Gbps
  • CPU 32 Cores
  • Memory 256GB
  • NVME 3.2TB
 4. Share Storage SATA 48 TB

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้ง OKD 3.11 ซึ่งเป็นระบบ Container Service Infrastructure ที่มีความสามารถรองรับการประมวลผลทางด้าน Artificial Intelligence & Machine Learning (AI/ML) ซึ่ง OKD ใช้ Kubernetes เป็น Container Service Infrastructure ที่มาพร้อมกับ Device Plugin Features ที่สนับสนุนการประมวลผลด้วย GPU ในลักษณะของ Container ที่ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการรัน NGC AI Container เช่น TensorFlow, PyTorch, MXNET, NVIDIA TensorRT ได้

การทำงานในระบบ AI/ML เริ่มต้นจากการนำข้อมูลเข้าผ่านทั้งทาง Command line หรือทาง Jupyter โดยมี API คอยรับ-ส่งข้อมูลเข้ามายัง OKD ที่มี Kubernetes Master เป็นตัวประสานงานข้อมูล และใช้ NVIDIA Docker ในการสร้าง Container ที่ประกอบด้วยเครื่องมือในการรัน AI/ML เพื่อใช้ในการประมวลผลและสร้าง Model เมื่อได้ผลลัพธ์ เช่น กราฟหรือตัวเลข ออกมาแล้ว ก็สามารถนำผลลัพธ์นั้นออกไปแสดง หรือนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลต่อผ่านทาง Jupyter

ai1

   รูปแสดงแผนผังการออกแบบ Container Service Infrastructure

ai2

                                                                          OKD Web Console

ai3

แผนการเปิดให้บริการ AI

 • กันยายน 2562 – ให้บริการแบบจำกัดกลุ่มในการทดสอบการใช้งานระบบ
 • ตุลาคม 2562 – ให้บริการกลุ่ม อาจารย์ นักวิจัย มก.

ติดต่อขอใช้บริการ

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการใช้บริการ กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9

ติดต่อแจ้งปัญหา

https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk เลือกหัวข้อบริการ AI

รูปแบบการบริการ

บริการ AI Server คือ บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการ Container ในการประมวลผลข้อมูล ด้าน Deep Learning , ML (Machine Learning) หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ง่ายขึ้น ตอบสนองนโยบาย Digital University

ข้อตกลงการใช้บริการ AI Server

ซึ่งในข้อตกลงการให้บริการนี้ ให้

“ผู้ให้บริการ”    หมายความถึง   สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ผู้ใช้บริการ”    หมายความถึง   อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“บริการ”         หมายความถึง   บริการ AI Server

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้หลังจากได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ให้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูล หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่การใช้บริการ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลนั้นด้วยความสมัครใจหรือความประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากปรากฏว่ามีผู้อื่นสามารถใช้งานผ่านบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับของผู้ให้บริการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 5. ผู้ใช้บริการในงานวิจัย หรือ โครงการจะต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนจากจาก บริการ AI server ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 6. หากไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ให้บริการ
 8. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
 9. การสมัครใช้บริการเป็นการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ