คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

  1. รองศาสตราจารย์สมชาย นำประเสริฐชัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล หวังสถิตวงษ์
  4. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
  5. รองศาสตราจารย์กิติมา อินทรัมพรรย์
  6. รองศาสตราจารย์นวลวรรณ สุนทรภิษัช
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา ไวศรายุทธ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิงงามลมัย ผิวเหลือง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
  10. นางวนิดา ศรีทองคำ