บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ ได้ที่ https://download.ku.ac.th/

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตภายใต้เงื่อนไข
การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนิสิตสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือสปายแวร์

ปัจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้

1. Microsoft Windows 8.1 64 bit (สำหรับบุคลากรเท่านั้น)

2. Microsoft Office 2013 64bit with Thai Language Pack (สำหรับบุคลากรเท่านั้น)

3. BitDefender Endpoint Security

4. บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร เริ่มให้บริการในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เปิดให้บริการ ยืมชุดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud แบบ Share Device สำหรับนิสิตและบุคลากรด้วยรหัสบัญชี KU Office365 (@live.ku.th) ตาม ขั้นตอน

5. เปิดให้บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ทดแทน Microsoft Imagine สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการออกแบบ (เช่น Windows 10 , Windows Server, SQL Server Standard, Microsoft Project, Microsoft Visio เป็นต้น) โดยนิสิตและอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) สามารถสมัครใช้งานที่เว็บ https://portal.azure.com ด้วยรหัสบัญชี account@live.ku.th   คู่มือลงทะเบียน

6. เปิดให้บริการ Microsoft Office 365 ProPlus(สำหรับบุคลากรและนิสิตปัจจุบันสังกัดวิทยาเขตบางเขนเท่านั้น) สามารถสมัครใช้งานที่เว็บ https://www.office.com ด้วยรหัสบัญชี account@live.ku.th  / คู่มือการติดตั้งวินโดว์  /  โมบาย

7. เปิดให้บริการระบบประชุมออนไลน์ KU Webex Meeting สามารถเข้าใช้งานที่เว็บ https://ku-edu.webex.com ด้วยรหัสบัญชี account@ku.th   คู่มือวิธีการใช้งาน  และ  วิธีการดูบันทึกการประชุม