คณะผู้บริหาร

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางสาวจิตธนา โตนดดง
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2540      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ อีเมล. jittana@ku.ac.th