คณะผู้บริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 
ที่ปรึกษา
๐ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 
๐ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม 
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
๐ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง 
๐ ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางสาวจิตธนา โตนดดง
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2540      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ อีเมล. jittana@ku.ac.th