บริการพื้นที่โฮมเพจ

บริการพื้นที่โฮมเพจ (Homepage) เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโฮมเพจ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. โดยสามารถลงทะเบียนขอมีพื้นที่โฮมเพจได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

homepage2

การขอมีพื้นที่โฮมเพจ

สำหรับนิสิต

 • โฮมเพจส่วนบุคคล: นิสิตจะได้รับพื้นที่จัดเก็บโฮมเพจส่วนบุคคล คนละ 200 MB และพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล (กรณีใช้โปรแกรม CMS ช่วยในการจัดทำเว็บ
  อาทิ Joomla, WordPress หรือ Moodle) คนละ 5 MB โดยชื่อโฮมเพจที่ได้รับจะเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ต่อท้ายชื่อ URL http://pirun.ku.ac.th/
  ตัวอย่างเช่น http://pirun.ku.ac.th/~b5715150001 เป็นต้น https://pirun.ku.ac.th/
 • โฮมเพจชมรมนิสิต: ชมรมนิสิตจะได้รับพื้นที่จัดเก็บโฮมเพจ ชมรมละ 200 MB โดยชื่อโฮมเพจที่ได้รับจะเป็นชื่อชมรม ก่อนหน้าชื่อ URL http://nisit.ku.ac.th/
  ตัวอย่างเช่น ชมรมดนตรี  http://music.nisit.ku.ac.th/ เป็นต้น https://svregis.ku.ac.th/

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 • โฮมเพจส่วนบุคคล: อาจารย์และบุคลากรมก. จะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโฮมเพจส่วนบุคคล คนละ 200 MB และพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล (กรณีใช้โปรแกรม CMS ช่วยในการจัดทำเว็บ อาทิ Joomla, WordPress หรือ Moodle) คนละ 5 MB โดยชื่อโฮมเพจที่ได้รับจะเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ต่อท้ายชื่อ URL http://pirun.ku.ac.th/ ตัวอย่างเช่น http://pirun.ku.ac.th/~cpcsya เป็นต้น https://pirun.ku.ac.th/
 • โฮมเพจหน่วยงาน: บริการสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง โดยหน่วยงานสามารถตั้งชื่อโดเมนเนมของตนเองภายใต้โดเมนเนม ku.ac.th และ kasetsart.org ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโฮมเพจ หน่วยงานละ 50 GB (เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจาก 5GB เป็น 50GB ณ เดือนกันยายน 2558) https://svregis.ku.ac.th/
 • โฮมเพจสำหรับงานประชุมวิชาการ: บริการสำหรับงานประชุมวิชาการภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงาน โดยจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโฮมเพจ 5 GB https://svregis.ku.ac.th/

ข้อควรรู้