บริการฝึกอบรม (Training)

บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์  และการใช้งานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยสามารถติดตามข่าวสารและสมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บ http://training.ku.ac.th หรือ Facebook Fan Page ที่เว็บ https://www.facebook.com/ocstraining

สอบถามเพิ่มเติม: งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622592-97

training