บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นบัญชีผู้ใช้ที่ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมก. และผู้ใช้งานชั่วคราว (guest) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

สำหรับนิสิต

 • นิสิตทุกวิทยาเขต (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ต้องกรอกประวัตินิสิตใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ด้วยตนเองที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
 • วิดีโอแนะนำ Accounts สำหรับนิสิต มก.

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากรมก. สามารถแจ้งความประสงค์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่าน แบบฟอร์มคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามประเภทผู้ใช้งานที่กำหนด** และดำเนินการจัดส่งมายัง 2 ช่องทาง คือ

 • กรณีมีคำสั่งจ้าง: อาจารย์และบุคลากรมก. ที่ได้รับคำสั่งจ้างจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สามารถลงทะเบียนขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีด้วยตนเอง ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th
 • กรณีไม่มี/ยังไม่มีคำสั่งจ้าง: ดำเนินการแจ้งผ่านคณะหรือหน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้คณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการจัดส่งคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราวมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือแจ้งความประสงค์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราวด้วยตนเอง ที่ HELPDESK – Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบฟอร์มคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • วิดีโอแนะนำ Account สำหรับบุคลากร มก.

**บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน

 • บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบบุคคล (สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมก.)
  บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว (สำหรับอาจารย์พิเศษ และลูกจ้างโครงการ มก.)

สำหรับบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป (ที่ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ นักวิจัย ลูกจ้างโครงการ หรือผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการต่าง ๆ) สามารถขอมีบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (Guest) ได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลทั่วไป และแจ้งความประสงค์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีชั่วคราวผ่านหน่วยงานหรือด้วยตนเอง ที่ HELPDESK – Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

กรณีลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ใช้บริการที่ลืมรหัสผ่าน

1. กู้คืนรหัสผ่าน online ผ่านเว็บ https://account.ku.ac.th โดยทำได้ 2 วิธี คือ

1.1 หากตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านแบบออนไลน์ไว้ สามารถกู้คืนรหัสผ่านใหม่ ดัวยอีเมลสำรอง คู่มือ https://ocs.ku.ac.th/new/news/2559/IDM/009.pdf

1.2 หากไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสำรอง สามารถกู้คืนรหัสผ่านจากคำถามคำตอบกันลืม คู่มือ https://ocs.ku.ac.th/new/news/2559/IDM/009.pdf

2. ติดต่อด้วยตนเองที่ HELPDESK – Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จ.-ศ. 8.30-19.30 น. เสาร์ 08.30-16.30 น. พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ (บัตรประจำตัวนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. หรือบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ หรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องแนบสำเนาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุการมอบฉันทะให้แก่ชื่อผู้ดำเนินการแทน และสำเนาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการแทน 1 ฉบับ

สิทธิพื้นฐานการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มก.

ผู้ใช้เครือข่ายนนทรีจะมีสิทธิพื้นฐานการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงบริการเสริมอื่นภายใต้การให้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสถานภาพของตน ดังนี้

 • นิสิตปัจจุบัน
 • นิสิตเก่า (ศิษย์เก่า)
 • อาจารย์ปัจจุบันที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • อาจารย์ปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • อาจารย์ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่และเกษียนอายุราชการ
 • บุคลากรปัจจุบันที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • บุคลากรปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • บุคลากรที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่และเกษียนอายุราชการ
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เกษตร
 • ผู้ใช้งานอบรมสัมมนา
 • ผู้ใช้งานทั่วไป (guest)

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรีแต่ละสถานภาพจะมีสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงบริการเสริมอื่นภายใต้การให้บริการของมหาวิทยาลัย คลิก

Tips

 • กรณีไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบได้ ให้แก้ไขเบื้องต้นโดยใช้งานเบราวเซอร์แบบไม่ระบุตัวตน/New Incognito Window (เนื่องจากบางเบราวเซอร์มีการจดจำค่า cache ทำให้ไม่สามารถยืนยันตนได้) หากทำตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันตนได้ ให้ดำเนินการติดต่อ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง – ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ผู้ใช้บริการควรตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านไว้ที่ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (http://accounts.ku.ac.th) เพื่อให้สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองในครั้งถัดไป โดยการตั้งค่าอีเมลสำรองจะสามารถทำได้ในขณะที่จำรหัสผ่านเดิมได้ E-mail สำรองควรเป็น Mail อื่น ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย
 • กรณีนิสิตจบการศึกษา บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีจะใช้งานได้เฉพาะการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายได้) https://alumni.ku.ac.th/tools/
  ลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th
 • กรณีพ้นสภาพการเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรของมก. บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที (ยกเว้นกรณีเกษียณอายุราชการยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ)
 • E-mail address ของหน่วยงาน  ทำหน้าที่เป็นชื่อ E-mail Aliases เพื่อใช้สำหรับรับส่งจดหมายในนามของหน่วยงาน เมื่อมีจดหมายมายัง E-mail address ของหน่วยงาน จดหมายจะถูกส่งต่อไปยังผู้ดูแลอีเมลของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ชื่อ E-mail address ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ชื่อ cpc@ku.ac.th โดยมีผู้ดูแลอีเมลของหน่วยงานจำนวน 3 คน คือ นาย ก, นาย ข และนาย ค เมื่อมีผู้ส่งอีเมลมาที่ชื่อ cpc@ku.ac.th จดหมายจะถูกส่งต่อไปยัง นาย ก, นาย ข และนาย ค  จะเป็นชื่อที่ใช้สำหรับรับส่งอีเมลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายได้
  ผู้ใช้งานชั่วคราวทั่วไป จะได้รับบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว ที่มีกำหนดเวลาการใช้งาน เช่น 1 วัน 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์
 • ผู้ใช้งานชั่วคราว จะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว เพื่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ใช้งานจะต้องรักษาไว้เป็นความลับ ไม่แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort
selimpasaspor.org
beylikduzu escort
pendik escort ümraniye escort
inspireart.org
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort