บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นบัญชีผู้ใช้ที่ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมก. และผู้ใช้งานชั่วคราว (guest) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

สำหรับนิสิต

 • นิสิตทุกวิทยาเขต (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ต้องกรอกประวัตินิสิตใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ด้วยตนเองที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
 • วิดีโอแนะนำ Accounts สำหรับนิสิต มก.

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากรมก. สามารถแจ้งความประสงค์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่าน แบบฟอร์มคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ตามประเภทผู้ใช้งานที่กำหนด** และดำเนินการจัดส่งมายัง 2 ช่องทาง คือ

 • กรณีมีคำสั่งจ้าง: อาจารย์และบุคลากรมก. ที่ได้รับคำสั่งจ้างจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สามารถลงทะเบียนขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีด้วยตนเอง ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th
 • กรณีไม่มี/ยังไม่มีคำสั่งจ้าง: ดำเนินการแจ้งผ่านคณะหรือหน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้คณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการจัดส่งคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราวมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือแจ้งความประสงค์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราวด้วยตนเอง ที่ HELPDESK – Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบฟอร์มคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • วิดีโอแนะนำ Account สำหรับบุคลากร มก.

**บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน

 • บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบบุคคล (สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมก.)
  บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว (สำหรับอาจารย์พิเศษ และลูกจ้างโครงการ มก.)

สำหรับบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป (ที่ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ นักวิจัย ลูกจ้างโครงการ หรือผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการต่าง ๆ) สามารถขอมีบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (Guest) ได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลทั่วไป และแจ้งความประสงค์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีชั่วคราวผ่านหน่วยงานหรือด้วยตนเอง ที่ HELPDESK – Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

กรณีลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ใช้บริการที่ลืมรหัสผ่าน

1. กู้คืนรหัสผ่าน online ผ่านเว็บ https://account.ku.ac.th โดยทำได้ 2 วิธี คือ

1.1 หากตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านแบบออนไลน์ไว้ สามารถกู้คืนรหัสผ่านใหม่ ดัวยอีเมลสำรอง คู่มือ https://ocs.ku.ac.th/new/news/2559/IDM/009.pdf

1.2 หากไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสำรอง สามารถกู้คืนรหัสผ่านจากคำถามคำตอบกันลืม คู่มือ https://ocs.ku.ac.th/new/news/2559/IDM/009.pdf

2. ติดต่อด้วยตนเองที่ HELPDESK – Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จ.-ศ. 8.30-19.30 น. เสาร์ 08.30-16.30 น. พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ (บัตรประจำตัวนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. หรือบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ หรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องแนบสำเนาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุการมอบฉันทะให้แก่ชื่อผู้ดำเนินการแทน และสำเนาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการแทน 1 ฉบับ

สิทธิพื้นฐานการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มก.

ผู้ใช้เครือข่ายนนทรีจะมีสิทธิพื้นฐานการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงบริการเสริมอื่นภายใต้การให้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสถานภาพของตน ดังนี้

 • นิสิตปัจจุบัน
 • นิสิตเก่า (ศิษย์เก่า)
 • อาจารย์ปัจจุบันที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • อาจารย์ปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • อาจารย์ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่และเกษียนอายุราชการ
 • บุคลากรปัจจุบันที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • บุคลากรปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
 • บุคลากรที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่และเกษียนอายุราชการ
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เกษตร
 • ผู้ใช้งานอบรมสัมมนา
 • ผู้ใช้งานทั่วไป (guest)

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรีแต่ละสถานภาพจะมีสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงบริการเสริมอื่นภายใต้การให้บริการของมหาวิทยาลัย คลิก

Tips

 • กรณีไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบได้ ให้แก้ไขเบื้องต้นโดยใช้งานเบราวเซอร์แบบไม่ระบุตัวตน/New Incognito Window (เนื่องจากบางเบราวเซอร์มีการจดจำค่า cache ทำให้ไม่สามารถยืนยันตนได้) หากทำตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันตนได้ ให้ดำเนินการติดต่อ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง – ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ผู้ใช้บริการควรตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านไว้ที่ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (http://accounts.ku.ac.th) เพื่อให้สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองในครั้งถัดไป โดยการตั้งค่าอีเมลสำรองจะสามารถทำได้ในขณะที่จำรหัสผ่านเดิมได้ E-mail สำรองควรเป็น Mail อื่น ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย
 • กรณีนิสิตจบการศึกษา บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีจะใช้งานได้เฉพาะการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายได้) https://alumni.ku.ac.th/tools/
  ลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th
 • กรณีพ้นสภาพการเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรของมก. บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที (ยกเว้นกรณีเกษียณอายุราชการยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ)
 • E-mail address ของหน่วยงาน  ทำหน้าที่เป็นชื่อ E-mail Aliases เพื่อใช้สำหรับรับส่งจดหมายในนามของหน่วยงาน เมื่อมีจดหมายมายัง E-mail address ของหน่วยงาน จดหมายจะถูกส่งต่อไปยังผู้ดูแลอีเมลของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ชื่อ E-mail address ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ชื่อ cpc@ku.ac.th โดยมีผู้ดูแลอีเมลของหน่วยงานจำนวน 3 คน คือ นาย ก, นาย ข และนาย ค เมื่อมีผู้ส่งอีเมลมาที่ชื่อ cpc@ku.ac.th จดหมายจะถูกส่งต่อไปยัง นาย ก, นาย ข และนาย ค  จะเป็นชื่อที่ใช้สำหรับรับส่งอีเมลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายได้
  ผู้ใช้งานชั่วคราวทั่วไป จะได้รับบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว ที่มีกำหนดเวลาการใช้งาน เช่น 1 วัน 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์
 • ผู้ใช้งานชั่วคราว จะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบชั่วคราว เพื่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ใช้งานจะต้องรักษาไว้เป็นความลับ ไม่แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น