ประวัติ

ปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ 1220/ 2518 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2518 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียม จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประกอบด้วย นายธีระ สูตะบุตร นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และนายยรรยง บุญ-หลง) คณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการเตรียมจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนั้นได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรประเมินผลจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2523 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่ โดยจัดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานสังกัดโดยตรงต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ลดฐานะลงมาเป็นหน่วยงานระดับหน่วย สังกัดฝ่ายบริการงานวิจัย โดยงบประมาณและอัตรากำลังยังใช้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จนกระทั่งปีงบประมาณ 2526 ( 1 ตุลาคม 2525) ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป (บางเขน) แม้จะได้งบประมาณมากขึ้นแต่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะด้านบุคลากรเพราะเงินเดือนจะต้องเบิกจ่ายจากหน่วยงานเจ้าสังกัดตามที่ระบุไว้ใน กม. อีกทั้งการขออัตรากำลังใหม่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายรองรับ

ปี พ.ศ. 2525 ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2525 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2525 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้แยกงานคอมพิวเตอร์ออกมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลในอนาคต จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2526 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง “สำนักบริการคอมพิวเตอร์” โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี และเตรียมยกฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ

ปี พ.ศ. 2528 จึงได้ยกฐานะสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะในวันที่ 25 มกราคม 2528 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 13 ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528) ปี พ.ศ. 2532 กม. มีมติอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ออกเป็น 4 ฝ่าย (หนังสือที่ ทม 0202/25476 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532) ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมทบทวนปรับโครงสร้างในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมอยู่เสมอ ปัจจุบันโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักฯ ใหม่ ตามคำสั่งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ที่ 014/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่

1. สำนักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ฝ่ายระบบสารสนเทศ
4. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5. ฝ่ายบริการสารสนเทศ