แบบฟอร์ม

001 ลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th

002 ขอพื้นที่โฮมเพจสำหรับงานประชุมวิชาการ ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

003 แบบคำขอเพิ่มโควต้าแบนด์วิธีการใช้งานเครือข่าย Word | PDF

004 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราวจำนวนมาก Word | PDF
(สำหรับงานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม)

005 ขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

006 ขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์ ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

007 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว (สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงาน มก. / โครงการร่วมมือกับ มก. ) Word | PDF

008 การขอพื้นที่โฮมเพจของหน่วยงานมก. (บางเขน) ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

009 สมัครบริการ Microsoft Imagine สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอีเมลหรือพบข้อขัดข้องจากอีเมล ที่เว็บ http://itsupport.ku.ac.th   (วิธีการใช้บริการ คลิกที่นี่)

010 แบบฟอร์มการขอชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงาน Word | PDF

011 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้ KU-GOOGLE (@ku.th) สำหรับนิสิตเก่า Word | PDF | Online Form

012 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้ KU-GOOGLE (@ku.th) สำหรับหน่วยงาน Word | PDF

013 ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ | พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ | ลูกจ้างชั่วคราว | ลูกจ้างโครงการ | คำรับรองการสมัครงาน

014 แจ้งปัญหาการใช้งานบัญชี KU-Google (@ku.th) ที่อีเมล helpdesk@ku.ac.th  

015 แจ้งปัญหาการใช้งานบัญชี KU-Microsoft Office365 (@live.ku.th) ที่อีเมล helpdesk@ku.ac.th  

016 แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่) Word

017 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  PDF | Word  

018 แบบฟอร์มขอชื่ออีเมลแบบกลุ่มอัตโนมัติ (Mailing lists) PDF 

019 แบบฟอร์มขอใช้บริการ Co-location  PDF   

020 แบบฟอร์มขอใช้บริการ VPS (Virtual Private Server)  PDF 

021 แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง OAuth2 ของโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   PDF | Word