ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานฝึกอบรม และงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ (http://tam.ocs.ku.ac.th/)ดังนี้

ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2545          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622989          อีเมล. sasitorn@ku.ac.th
งานฝึกอบรม
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
รองหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานฝึกอบรม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2549          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622592          อีเมล. cpcams@ku.ac.th
นางสุภาพร สอนวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2544          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622998, 622588          อีเมล. supaporn@ku.ac.th
นางสุนิสา สิงห์แก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐ ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622594          อีเมล. cpcsss@ku.ac.th
นายณฐภัทร นกแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2538          ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)          มหาวิทยาลัยราชมงคล
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622597          อีเมล. cpcntp@ku.ac.th
งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
รองหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2534          คุรุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)          วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622532          อีเมล. kaew@ku.ac.th
นายพงศกร แสงวงศกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2554          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622593          อีเมล. cpcpsk@ku.ac.th
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2541          ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622533          อีเมล. cpccws@ku.ac.th
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2545          ศิลปศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622596 อีเมล. cpcarv@ku.ac.th
นายธนพล สุขจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2554          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622534          อีเมล. cpctpsu@ku.ac.th