ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารและการบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ประกอบด้วย งานระบบเครือข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ (https://ocs.ku.ac.th/division/san/) ดังนี้

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายมหาราช ทศศะ
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2555          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622987          อีเมล. cpcmrt@ku.ac.th
งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622556          อีเมล. cpcmtt@ku.ac.th
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2542          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐ ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622552          อีเมล. cpcpjk@ku.ac.th
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2548          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยรังสิต
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622553          อีเมล. cpctln@ku.ac.th
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2541          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622538          อีเมล. cpccyp@ku.ac.th
นายสิทธิพรรธน์ รักซ้อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2564          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622565          อีเมล. cpcspr@ku.ac.th
งานระบบเครือข่าย
นายมหาราช ทศศะ
หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2555          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622987          อีเมล. cpcmrt@ku.ac.th
นายพรชัย ยอดเศรณี
วิศวกรชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2550          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622558          อีเมล. cpcpcy@ku.ac.th
นายศุภกร กิตติอาภรณ์พล
วิศวกรปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2557          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622561          อีเมล. cpcskk@ku.ac.th
นายสิทธิเสฏฐ์ รักซ้อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2564          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622560          อีเมล. cpcssr@ku.ac.th
นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2564          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622907          อีเมล. cpcrrt@ku.ac.th
งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน
นายเกษม วงค์แสน
รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และหัวหน้างานบริการโครงสร้างพื้นฐาน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622562          อีเมล. cpcgsm@ku.ac.th
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2537          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622539          อีเมล. cpcpts@ku.ac.th
นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์
วิศวกรชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2545          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622563          อีเมล. cpccpc@ku.ac.th
นายประสงค์ พรรณศิริพล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2549          บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622564          อีเมล. cpcpsp@ku.ac.th
 
 
maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort
selimpasaspor.org
beylikduzu escort
pendik escort ümraniye escort
inspireart.org
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort