ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารและการบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ประกอบด้วย งานระบบเครือข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ (https://ocs.ku.ac.th/division/san/) ดังนี้

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายมหาราช ทศศะ
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2555          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622987          อีเมล. cpcmrt@ku.ac.th
งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622556          อีเมล. cpcmtt@ku.ac.th
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2542          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐ ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622552          อีเมล. cpcpjk@ku.ac.th
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2548          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยรังสิต
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622553          อีเมล. cpctln@ku.ac.th
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2541          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622538          อีเมล. cpccyp@ku.ac.th
งานระบบเครือข่าย
นายมหาราช ทศศะ
หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2555          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622987          อีเมล. cpcmrt@ku.ac.th
นายพรชัย ยอดเศรณี
วิศวกรชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2550          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622558          อีเมล. cpcpcy@ku.ac.th
นายศุภกร กิตติอาภรณ์พล
วิศวกรปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2557          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622561          อีเมล. cpcskk@ku.ac.th
นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2558          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622558          อีเมล. cpcrrt@ku.ac.th
งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน
นายเกษม วงค์แสน
รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และหัวหน้างานบริการโครงสร้างพื้นฐาน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622562          อีเมล. cpcgsm@ku.ac.th
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2537          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622539          อีเมล. cpcpts@ku.ac.th
นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์
วิศวกรชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2545          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622563          อีเมล. cpccpc@ku.ac.th
นายประสงค์ พรรณศิริพล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2549          บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622564          อีเมล. cpcpsp@ku.ac.th