บริการระบบสารสนเทศ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

Monitors5

สำหรับนิสิต

 • ระบบสารสนเทศนิสิต
  – เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) คลิก
 • ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่
  – เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา คลิก

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 • ระบบ KU Message คลิก : Push & Alert Notification เกษตรศาสตร์ ไม่พลาด ทุกการติดต่อ : เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารถึงนิสิต โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน (Alert Notification) ที่แอป NisitKU ของนิสิต (ตั้งแต่ v2.3 ขึ้นไป ท่านที่เคยติดตั้งแล้วต้องอัพเดตเวอร์ชันใหม่)
  – สำหรับอาจารย์ Login เข้าใช้งานด้วย Account Nontri เพื่อส่งข้อความถึงนิสิต (นิสิตในรายวิชาที่สอน/นิสิตในที่ปรึกษา) ได้อัตโนมัติ
  – สำหรับคณะและภาควิชา สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการในการส่งข้อความในคณะหรือภาควิชาได้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • ระบบ Kaset Check In คลิก : เป็นระบบสำหรับสร้างและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยระบบจะสร้าง QR Code สำหรับให้นิสิตใช้แอป NisitKU หรือ บุคลากรใช้แอป KULife สแกนเพื่อเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สร้างกิจกรรมสามารถเรียกดูข้อมูลการเช็คอินได้ทันที
  – สำหรับอาจารย์ Login เข้าใช้งานด้วย Account Nontri เพื่อสร้างกิจกรรมให้นิสิตเช็คอินได้อัตโนมัติ นิสิตจะแสกนเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอป แอป NisitKU ของนิสิต (ตั้งแต่ v2.4 ขึ้นไป ท่านที่เคยติดตั้งแล้วต้องอัพเดตเวอร์ชันใหม่)
  – สำหรับหน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา  สำนัก สถาบันหรือเทียบเท่า) เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างกิจกรรมเท่านั้น (หน่วยงานที่สนใจติดต่อได้ที่ สบค.) บุคลากรจะแสกนเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอป KULife ได้ตั้งแต่ v1.3 ขึ้นไป (ที่เคยติดตั้งแล้วต้องอัพเดตเวอร์ชันใหม่)
 • บริการรายชื่ออีเมลนิสิต คลิก : เป็นระบบให้บริการรายชื่ออีเมลนิสิต @ku.th และ @live.ku.th ในรายวิชาต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์สามารถ login และเลือกรายวิชาปี/ภาคการศึกษาเพื่อดูอีเมลของนิสิต
 • ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  – สำหรับหน่วยงาน คลิก
  – สำหรับที่ประชุมกบม. สภา มก. และ คณบดีมก. คลิก
 • ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
  – เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลิก
  – เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิต คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ (เข้าถึงได้เฉพาะเครือข่ายภายในเกษตร หากเข้าจากเครือข่ายภายนอกต้องติดตั้ง VPN ) คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คลิก
 • ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ คลิก
 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก