บริการระบบสารสนเทศ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

Monitors5

สำหรับนิสิต

 • ระบบสารสนเทศนิสิต
  – เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) คลิก
 • ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่
  – เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา คลิก

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 • ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  – สำหรับหน่วยงาน คลิก
  – สำหรับที่ประชุมกบม. สภา มก. และ คณบดีมก. คลิก
 • ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
  – เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลิก
  – เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิต คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คลิก
 • ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ คลิก
 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (KU-Life) คลิก 
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก