นโยบายการใช้งานเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

it-reg
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายป้องกันสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คลิก
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มก. คลิก
 • ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก  🆕
 • ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก. คลิก
 • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก. คลิก
 • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก. คลิก
 • ข้อปฏิบัติการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์และยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้เครือข่ายให้สอดคล้องกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คลิก
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คลิก  🆕
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คลิก  🆕
 • ข้อตกลงการใช้เครือข่าย มก. คลิก
 • ข้อตกลงการเชื่อมต่อเครือข่าย มก. คลิก
 • ข้อตกลงว่าด้วยการบริหารเครือข่ายในหน่วยงาน คลิก
 • ข้อตกลงการขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์ คลิก
 • สรุปบทลงโทษ คลิก
 • คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) คลิก 🆕