ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานบริหารโครงการ ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ (http://inf.ocs.ku.ac.th/) ดังนี้

ฝ่ายระบบสารสนเทศ
นางสาวกัลยกร ทัดนำธง
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2529          วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)          มหาวิทยาลัยศิลปากร
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622988          อีเมล. nual@ku.ac.th
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
รองหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622572          อีเมล. pichaya@ku.ac.th
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
รองหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2536          วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622573          อีเมล. wnr@ku.ac.th
นางสาวสุภิญญา ปานดำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2550          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622579          อีเมล. supinya@ku.ac.th
นางมันทนา ไปเร็ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2548          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622580          อีเมล. muntana@ku.ac.th
นายมนู สอนน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2543          ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622574          อีเมล. cpcmns@ku.ac.th
นางสาวธราธร โสตธิมัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2559          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622575          อีเมล. cpctts@ku.ac.th
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2557          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622576          อีเมล. cpcvrt@ku.ac.th
นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2550          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622577          อีเมล. cpcpyc@ku.ac.th
นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2543          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)          มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622581          อีเมล. cpcvrc@ku.ac.th
นางสาวสุนิสา สมถวิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2547          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622578          อีเมล. cpcsnss@ku.ac.th
งานบริหารโครงการ
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2543          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622582          อีเมล. cpcpna@ku.ac.th