แผนงานประกันคุณภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2560-2564)
แผนดำรงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงจัดทำแผนดำรงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (BCP: Business Continuity Plan) ขึ้น ดังนี้
  • แผนดำรงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (BCP: Business Continuity Plan)