สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทรัพยากรบุคคล งานแผนและประกันคุณภาพ งานสื่อสารองค์กร และงานธุรการ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ (https://ocs.ku.ac.th/division/adm/) ดังนี้

สำนักงานเลขานุการ
นางสาวจิตธนา โตนดดง
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2540      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622512    อีเมล. jittana@ku.ac.th
งานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตธนา โตนดดง
รองหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2540      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622512    อีเมล. jittana@ku.ac.th
นายรชต เกิดโชคชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2563      บัญชีบัณฑิต (บัญชี)      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622514 อีเมล. cpcrtk@ku.ac.th
นางสาวฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2544      ครุศาสตร์บัณฑิต (ธุรกิจการศึกษา)      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622515 อีเมล. cpctpm@ku.ac.th
นางสาวนัฏพร นกแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2561      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)      มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622513 อีเมล. cpcnpn@ku.ac.th
งานพัสดุ
นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ
หัวหน้างานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2544          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622517          อีเมล. cpctds@ku.ac.th
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2546          บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622518          อีเมล. cpcmgp@ku.ac.th
นางสาวกรวลัย ศรีจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2555          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622519          อีเมล. cpckls@ku.ac.th
งานทรัพยากรบุคคล
นางสุรินทร์ บัวทอง
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622508          อีเมล. surin@ku.ac.th
นางสาวจริยา ผิวงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2559          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622510          อีเมล. cpcjyp@ku.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622511          อีเมล. cpcylc@ku.ac.th
งานแผนและประกันคุณภาพ
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622506          อีเมล. cpcmnj@ku.ac.th
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2550          นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)          มหาวิทยาลัยบูรพา
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622507          อีเมล. cpckmp@ku.ac.th
งานสื่อสารองค์กร
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2534          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622522          อีเมล. kagh@ku.ac.th
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2547          นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622524          อีเมล. cpcfls@ku.ac.th
นางสาวเพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622525          อีเมล. cpcppk@ku.ac.th
งานกิจการพิเศษ
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2556          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622523          อีเมล. cpcsya@ku.ac.th
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2536          ครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622509          อีเมล. cpccpw@ku.ac.th
งานธุรการ
นางสาวอำไพ แจ้งบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2535          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622527          อีเมล. ampai@ku.ac.th
นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2545          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลขานุการ)          โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622528          อีเมล. cpcwpw@ku.ac.th
นางจรูญ สวัสดีภาพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2554          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)          โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622529, 622501          อีเมล. cpccrs@ku.ac.th
นายแฉล้ม สวัสดีภาพ
ช่างไฟฟ้า
๐ ประวัติการศึกษา: –                             มัธยมศึกษาปีที่ 3          โรงเรียนสารีนันท์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpccms@ku.ac.th
นายประชา พยัคตรี
พนักงานสถานที่
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2541            มัธยมศึกษาปีที่ 3          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมพวง
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpcpcp@ku.ac.th
นายกัมพล จูสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2528            ประถมศึกษาปีที่ 6          โรงเรียนวัดประชาสรรค์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpckpc@ku.ac.th
นายศรัณย์พร พูลตาล
พนักงานขับรถยนต์
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2554            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)          โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpcsop@ku.ac.th
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
selimpasaspor.org
beylikduzu escort
inspireart.org
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

cialis

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 100 mg

viagra sipariş

viagra

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort