บริการบัญชี KU-Microsoft Office 365

บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล KU-Microsoft Office 365 ในรูปแบบบัญชี @live.ku.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Microsoft Office 365 for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Microsoft เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิตและอาจารย์ทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Office 365 ในรูปแบบคลาวด์ ภายใต้การให้บริการด้วยพื้นที่แบบไม่จำกัด (Unlimited) และสามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ**

**ดังนั้น นิสิตที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมีอีเมลสำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย / สำหรับบุคลากร บัญชีจะหมดอายุทันทีเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยกเว้น บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

365

การขอมีบัญชี KU-Microsoft Office 365

ขอมีบัญชีได้ที่ https://accounts.ku.ac.th

 • หากผู้ใช้งานยังไม่เคยยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ ให้ดำเนินการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบก่อน แล้วจะได้รับบัญชี @live.ku.th
 • หากผู้ใช้งานเคยยืนยันตัวบุคคลแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ https://accounts.ku.ac.th  ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีของตนเอง ในเมนู “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลสำรอง” ดังภาพด้านล่าง
Capture2

บริการเสริมภายใต้บริการ KU-Microsoft Office 365

 • Microsoft Word on cloud
 • Microsoft Excel on cloud
 • Microsoft PowerPoint on cloud
 • OneDrive
 • OneNote
 • Mail (ในรูปแบบ AccountName@live.ku.th)
 • Calendar
 • Sway

การเข้าใช้งานบริการ KU-Microsoft Office 365

บริการภายใต้บัญชี @live.ku.th สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ https://www.office.com/ ด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 ในรูปแบบ @live.ku.th และรหัสผ่านตัวเดียวกัน กับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และบัญชี KU-Google [คู่มือแนะนำการใช้งานเบื้องต้น คลิก]

ช่องทางการแจ้งปัญหาบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365

กรณีผู้ใช้งานพบปัญหาจากบริการ KU-Microsoft Office 365 สามารถแจ้งปัญหาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • แจ้งผ่านระบบ http://itsupport.ku.ac.th โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (nontri account) ในการเปิด Incident เลือกหมวดหมู่ Account & Email -> Account & Email  -> Office365 -> เลือกชนิดของปัญหาพร้อมระบุรายละเอียด
 • แจ้งผ่าน e-mail : itsupport@ku.ac.th 

ข้อควรรู้

 • บัญชี @live.ku.th ที่ได้รับนี้เป็นบัญชีผู้ใช้งานสำหรับบริการ Microsoft Office 365 for Education on cloud โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัย และบัญชี KU-Google for Education
 • บัญชี @live.ku.th จัดเป็นบัญชีเสริม ซึ่งมอบเป็นสิทธิ์พิเศษให้ผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแอพลิเคชัน Microsoft Office 365 for Education on cloud เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint โดยได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลใน Office 365 on cloud แบบไม่จำกัด สามารถใช้บัญชี @live.ku.th ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ (ศึกษาข้อกำหนดการใช้งานได้ ที่นี่)
 • บริหารจัดการบัญชี อาทิ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งค่าอีเมลสำรอง คำถามคำตอบในการกู้คืนรหัสผ่าน ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าบัญชีทางการยังคงอยู่ภายใต้โดเมน @ku.ac.th เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และขอให้บุคลากรใช้อีเมล @ku.ac.th ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาระบบบริหารจัดการผู้ใช้ (Identity Management – IDM) เพื่อให้รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี บัญชีผู้ใช้ของ KU-Google และบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 เป็นรหัสผ่านชุดเดียวกันแล้ว


 • Onedrive Quota

  • Teacher 30 GB
  • Staff  10 GB
  • Student 4 GB
  • Alumni (only mail Account)

สอบถามเพิ่มเติม: Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 อีเมล. helpdesk@ku.ac.th และ webmaster-cpc@ku.ac.th