บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (VPN)

บริการโปรแกรมเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (VPN – Virtual Private Network) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งแบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผ่านโปรแกรม VPN ที่ทำการติดตั้งลงเครื่องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อดังกล่าวสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (อาทิ การดาวน์โหลดเอกสารวิชาการของระบบห้องสมุด) ได้เสมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ การใช้งาน VPN จะทำให้มีความปลอดภัยการใช้งานสูง เนื่องมีการเข้ารหัสข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ไม่เสี่ยงต่อการโดนดักข้อมูล โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่เว็บ http://vpn.ku.ac.th

ขั้นตอนการติดตั้ง : https://vpn.ku.ac.th/index.php?content=howtowindows