บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสารสนเทศ

บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสารสนเทศของหน่วยงาน ประกอบด้วย การรับฝากอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ หรือ Co-location, เซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือ VPS-Virtual Private Server และ รับฝากเว็บไซต์ หรือ Web Hosting เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 มี.ค. 2565 ปิดให้บริการ VPS แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด

อัตราค่าธรรมเนียม

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊ก