บริการระบบสารสนเทศ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

Monitors5

 • ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน M@xLearn คลิก
 • ระบบสารสนเทศนิสิต
  - เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) คลิก
  - เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) คลิก
 • ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่
  - เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คลิก
  - เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา คลิก

 • ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  - สำหรับหน่วยงาน คลิก
  - สำหรับที่ประชุมกบม. สภามก. และคณบดีมก. คลิก
 • ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
  - เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลิก
  - เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิต คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คลิก
 • ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ คลิก
 • ระบบ M@xLearn คลิก
 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (KU-Life) คลิก