ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มี.ค. 2563

โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. – 11 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ติดต่อ :

🎉 แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล 🎊

แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล

🔖 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายเป็น 34 Gbpsในการเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต

📍 โดยผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขนาด 20 Gbps และเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (Thaisarn) ด้วยช่องสัญญาณ ขนาด 1 Gbpsและผ่านเครือข่ายเช่าจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชน อีกจำนวน 2 เส้นทาง ขนาด

ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์

🔖 ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่ายๆ โดย 5 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้ ✅ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ที่ได้รับ อาจมาในรูปแบบของผู้ไม่หวังดี ที่ตั้งชื่ออีเมล์ใกล้เคียงกับอีเมล์บุคคลที่เรารู้จัก เช่น smile@ku.ac.th ผู้ไม่หวังดีอาจเปลี่ยนเป็น smi1e@ku.ac.th โดยเลข 1 แทนตัวอักษรตัวแอล

Social Engineering

🔖 รู้จักกับเทคนิค Social Engineering 📌 เป็นเทคนิคการหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญโดยใช้หลักจิตวิทยา การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการโจมตี ตัวอย่างเช่น 📍 ปลอมตัวเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ แล้วโทรศัพท์ หรือ อีเมลล์เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเดาสุ่มรหัสผ่าน 📍 ศึกษาพฤติกรรมและหาข้อมูลที่ผู้ใช้เปิดเผยบน social network