Category: banner

โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. – 11 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ติดต่อ :

🎉 แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล 🎊

แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การยืนยันตนเพื่อขอ User กับ password นนทรี

📋 นิสิตต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนการยืนยันตัวตน ต้องทำทุกขั้นตอนให้ครบ ยืนยัน -> ตั้งรหัสผ่าน -> ใส่คำถามคำตอบกู้คืน และ รหัสผ่านสำหรับกู้คืน 1. ไปที่ https://accounts.ku.ac.th กดปุ่มยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ รหัสนิสิต เช่น 6200000000 ,เลขบัตรประชาชน