Category: ประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.

เนื่องด้วยใบรับรองความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN จะหมดอายุการใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งใบรับรองใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งใบรับรองใหม่ด้วย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN อีกครั้ง โดยการกดยอมรับใบรับรอง หรือเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่

การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622588 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. หากพ้นกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ และหากผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. ระบบจะดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์ Eset Endpoint Security

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร เริ่มวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ใช้ KUWIN เป็นเครือข่ายไร้สายหลักเพียงชื่อเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)