Category: ประชาสัมพันธ์

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

การตรวจคัดกรอง ATK ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.พ. และมาตรการภาครัฐ โดยศูนย์สอบไม่มีข้อกำหนดในการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าสอบ แต่ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือมีอาการบ่งชี้หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง กรุณาพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าสอบ และหากผู้ติดเชื่อมีความประสงค์จะเข้าสอบต้องนำภาพหลักฐาน ATK หรือเอกสาร RT-PCR การติดเชื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เพื่อศูนย์สอบจะจัดเตรียมห้องสอบเฉพาะให้ท่าน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2565)

วันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.

เนื่องด้วยใบรับรองความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN จะหมดอายุการใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งใบรับรองใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งใบรับรองใหม่ด้วย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN อีกครั้ง โดยการกดยอมรับใบรับรอง หรือเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่

การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622588 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. หากพ้นกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ และหากผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. ระบบจะดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์ Eset Endpoint Security

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร เริ่มวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)