Category: รับสมัครงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 29 พ.ค. 2563

ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มี.ค. 2563