Category: IT TIPS

ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์

🔖 ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่ายๆ โดย 5 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้ ✅ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ที่ได้รับ อาจมาในรูปแบบของผู้ไม่หวังดี ที่ตั้งชื่ออีเมล์ใกล้เคียงกับอีเมล์บุคคลที่เรารู้จัก เช่น smile@ku.ac.th ผู้ไม่หวังดีอาจเปลี่ยนเป็น smi1e@ku.ac.th โดยเลข 1 แทนตัวอักษรตัวแอล

Social Engineering

🔖 รู้จักกับเทคนิค Social Engineering 📌 เป็นเทคนิคการหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญโดยใช้หลักจิตวิทยา การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการโจมตี ตัวอย่างเช่น 📍 ปลอมตัวเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ แล้วโทรศัพท์ หรือ อีเมลล์เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเดาสุ่มรหัสผ่าน 📍 ศึกษาพฤติกรรมและหาข้อมูลที่ผู้ใช้เปิดเผยบน social network