สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ในช่วงการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🎉 สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ในช่วงการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 😷

สำหรับการประชุมและการสอบ
📧 TelePresence
📫 KU Cisco Webex Meetings
📮 Microsoft Teams
📩 Google Meet
💌 KU Workplace

สำหรับการเรียนการสอน
📚 Google Classroom Platform for LMS
📝 EduFarm
📒 LOOM Video Recording

รายละเอียดเพิ่มเติม