ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์และเครื่องแม่ข่ายบริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ