Category: จัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. – 11 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ติดต่อ :