ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2