คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

administrator_OCS

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
: อีเมล. yuen@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2518          วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
: อีเมล. btun@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2518          Ph.D Science Ed.          Oregon State University (U.S.A.) คลิ๊ก
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
: อีเมล. surasak.s@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2528          วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิ๊ก

รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
: อีเมล. pom@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2540          M.S. Computer Engineering          Drexel University คลิ๊ก
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
: อีเมล. pirawat.w@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2541          Ph.D. Computer Science          University of Louisiana at Lafayette คลิ๊ก
รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก
: อีเมล. fsciwss@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2549          Ph.D. Computer Engineering          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
: อีเมล. jitti.n@ku.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2554          Ph.D. Computer and Education          The University of Nottingham, UK. คลิ๊ก
เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
: อีเมล benjawan@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2544          เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชิดชนก สายชุ่มอินทร์
: อีเมล. chidchanok.s@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2540          การจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์