คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

administrator_OCS

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
: อีเมล. yuen@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)          Chulalongkorn University, Thailand
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
: อีเมล. nguan@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คลิก
ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต
: อีเมล. sk@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา          Ph.D. (Computer Science)          University of Southwestern Louisiana, USA
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
: อีเมล. snp@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา          Ph.D. (MOT)          Asian Institute of Technology, Thailand  คลิก
ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
: อีเมล. plw@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2547          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิก
ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
: อีเมล. monthon.t@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2546          Ph.D. (Urban Engineering)          The University of Tokyo, Japan  คลิก
รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก
: อีเมล. fsciwss@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2549          Ph.D. (Computer Engineering)          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิก
ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง
: อีเมล. fengstp@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2547          Ph.D. (Engineering)          The University of Melbourne, Australia
ศศิธร พูนเพิ่มสิริ
: อีเมล. sasitorn@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2545          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พจีจินต์ อาวรณ์
: อีเมล. cpcpjk@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2542          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชิดชนก สายชุ่มอินทร์
: อีเมล. nok@ku.ac.th
: ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2540          การจัดการ – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์