บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ส่งเสริมให้ใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 4 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม

ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ทำบันทึกแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https นั้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดทำ FAQ Certificate เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้