กำหนดการปรับปรุงระบบเครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีแผนกำหนดการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปยังอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการให้บริการของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายบางส่วนหยุดให้บริการเป็นช่วงเวลา ตามรายละเอียด ดังนี้

banner_closeservices

  • ครั้งที่ 1: วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2557 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) เวลา 9.00 น. – 24.00 น.
  • การดำเนินงาน: ย้ายอุปกรณ์และปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง
  • ผลกระทบ: สมาชิกเครือข่ายนนทรี (นิสิต อาจารย์ และบุคลากร) ไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอก (อินเทอร์เน็ต) ได้ชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ คือ หน่วยงานในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายนอกได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. (อมตะนคร) และสถานีวิจัยต่าง ๆ
  • ครั้งที่ 2: วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2557 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) เวลา 9.00 – 22.00 น.
  • การดำเนินงาน: ปรับปรุงและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูล
  • ผลกระทบ: ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ บางระบบไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ ระบบการเงิน (ERP) ระบบเงินเดือน ระบบสารสนเทศนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย ระบบเกรดออนไลน์ และระบบสารสนเทศบุคลากร แต่ยังคงใช้เครือข่ายเพื่อรับส่งข้อมูลทั่วไปได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบข้อขัดข้องหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ HELPDESK
(ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 025620951-6 ต่อ 2541-3 หรืออีเมล help@ku.ac.th

จึงเรียนเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
(28 พฤษภาคม 2557)