บริการให้เช่าห้องอบรมและสัมมนา

บริการให้เช่าห้องสำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา และจัดเลี้ยง สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องสำหรับอบรม สัมมนา (แบบบรรยาย – ไม่มีคอมพิวเตอร์) และห้องอบรม สัมมนา (แบบมีคอมพิวเตอร์) พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ขนาดความจุตั้งแต่ 20-300 ที่นั่ง พร้อมด้วยห้องจัดเลี้ยง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมแบบครึ่งวันและเต็มวัน

KU-10128
ค้นหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อบรม/สัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรม
หมายเลข ความจุ ข้อมูลเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม (ครึ่งวัน/เต็มวัน :บาท)
504 20 ภาพ 3,800/7,200
403-404 30 ภาพ 5,600/10,800
502-503 30 ภาพ 5,600/10,800
501, 505 30 ภาพ 1,700/3,000**
409 40 ภาพ 7,400/14,400
511 40 ภาพ 7,400/14,400
402  50 ภาพ 8,200/16,000
407 50 ภาพ 8,200/16,000
507-508 60 ภาพ 9,000/17,800
509 60 ภาพ 3,200/6,000** อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง
302-303 60 ภาพ 9,000/17,800
406 100 ภาพ 14,800/29,300
408, 510 110 ภาพ 4,800/9,600**
306 300 ภาพ 9,800/19,200**

หมายเหตุ:

  • เครื่องหมาย ** หมายถึง ห้องอบรม สัมมนาแบบบรรยาย  (ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์)
  • อัตราค่าธรรมเนียมและหมายเลขห้องข้างต้นสำหรับห้องอบรม สัมมนา เท่านั้น กรณีเป็นหน่วยงานภายในมก. และต้องการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาข้อมูลได้จากอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้องการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์)

  1. ระบุความต้องการ อาทิ ประเภทห้องบรรยาย หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / จำนวนผู้เข้าอบรม / วันและเวลาที่ต้องการใช้งาน
  2. ตรวจสอบวันว่าง ประเภทห้องและความจุที่ต้องการ พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมได้จาก 2 ช่องทาง คือ ทางอีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622526, 622509
  3. เมื่อจองใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือขอใช้บริการมายังผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการจัดเตรียมห้อง อุปกรณ์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่แจ้งในแบบฟอร์มให้ในวันที่ใช้งาน
  5. การชำระเงินและใบเสร็จ หรือเอกสารทางการเงิน ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการเต็มวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และอัตราค่าบริการครึ่งวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. หรือ  เวลา 13.00-16.30 น.  / กรณีต้องการใช้งานห้องนอกเวลาทำการ (เสาร์-อาทิตย์) มีค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาทำการเพิ่มเติม วันละ 2,000 บาท

  • ห้องที่ให้บริการมีความจุ ตั้งแต่ 20-300 ที่นั่ง พร้อมห้องจัดเลี้ยง
  • มีที่จอดรถสำหรับวิทยากร จำนวน 2 ที่ต่อห้องเท่านั้น (เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด / โดยสามารถใช้บริการที่จอดรถของมหาวิทยาลัยได้ มีตราประทับส่วนลดค่าบริการที่จอดรถ)

หากต้องการทราบวันว่างของห้องที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่องานกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ  (วันและเวลาราชการ) โทร.  0-2562-0951-6 ต่อ 622526 และ 622509 หรือมือถือ. 098 357 3907 (คุณสุดารัตน์ /คุณฉลาดพันธุ์) หรืออีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th