Category Archives: ข่าวประกาศ

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มก. เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขนบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 2561 (วันหยุดราชการ – วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าเขตบางเขนแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

แจ้งวันปิดทำการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอแจ้งวันปิดทำการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ทั้งจุดบริการและสำนักงานส่วนกลาง

ปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้บางเขนและวิทยาเขตไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 21/2556 ลว.24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์ ดำรงตำแหน่งการบริหารงานเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556