Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ในช่วงเวลาดำเนินการ

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 27 พ.ค. 2561

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มก. เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขนบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 2561 (วันหยุดราชการ – วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าเขตบางเขนแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า